Liebster Award Tag - 11 facts about me

pondělí, srpna 25, 2014

Děkuji Alence za nominaci do tohoto tagu. Já bohužel nikoho nominovat nebudu, protože to chci nechat na vás. Čiže, kdo bude chtít, tak ať mi napíše do komentářů a já ho v článku pak označím, jakože jsem ho nominovala #somvymyslelaaa =D. Přidala jsem všude gifky, protože mi to přijde strašně super haha Vy samozřejmě nemusíte, je to jen můj výmysl asi náplast za ty nenominace. Musím přiznat, že víc práce mi zabralo vymýšlení faktů o mě a odpovídání na otázky než jejich vymýšlení. Nevím jestli někoho bude zajímat tolik faktů o mě, ale když už jsem výzvu přijala, tak jdem na to.

Thank you Alice for nomination to the tag. Unfortunately, I will not nominate anyone, because I want yourself in comments. So, one would want, so let me write in the comments and then I mark the article, as I nominated him #cleverBára = D. I added gifs everywhere, because I find it terribly super haha of course you do not have to, it's just me talking about the patch for the notnominations. I must say that findin gifs to facts took me half time compared the writing about me. I don't know if someone will be interested to enough facts about me, but I accepted the challenge, so here we go.DĚKUJU ZA PODPORU NA / THANKS FOR SUPPORT FACEBOOK INSTAGRAM TUMBRL BLOGOVIN ASK

Ještě pravidla:
Nominovaný by měl poděkovat blogerovi za nominaci
- Napsat jedenáct faktů o sobě- Odpovědět na jedenáct otázek, které dostal/a
- Na konec nominovat jedenáct blogerů, kteří mají pod 200 odběratelů, aby odpověděli na Tvých jedenáct otázek

And the rulles
-Nominated should thank the blogger for nomination
-Write eleven facts about self
-In the end nominate eleven bloggers (which have under 200 followers) and give them eleven questions

1. Nedokážu udělat selfie. Ne vážně mám k tomu strašnou averzi. Namířit foťák proti sobě a fotit ne, to nedokážu. Maximálně někde v zrcadle, když mám přes celý obličej zrcadlovku, to je všechno co v žánru selfie dokážu. Jinak ani ťuk.

1. Can't make a selfie. I don't feel comfortable when I have to do them and that's the reason why don't making them.2. Doma si nedělám káva, i když ten nápoj dá se říct zbožňuju. Já ho prostě neumím udělat, tak aby mi chutnal. Radši si zajdu někam do kavárny. V Brně jich je habaděj tak co?

2. I don't make coffee at home. I love coffee!! But I can't do it like I like it. So, I inviting many cafes in Brno.3. Nechodím na diskotéky. Ani nechci pochopit, proč tam lidi chodí. Párkrát jsem nějaké v Brně navštívila (2x two faces, 2x bastila, 1x caribic), ale ta atmosféra mi nikdy nic neříkala. Vždy jsem se nudila hudbou i lidma co tam byli.  Přísahám na co chcete, že už 3 roky jsem na žádné diskotéce nebyla a nehodlám na tom nic měnit. No raději sedět doma než toto.

3. I don't go to discos. Even I don't understand why people go there. A few times I have visited some in Brno (2x two faces, Bastille 2x, 1x caribic), but the atmosphere never said me anything. I was always bored by music and the people who were there. I swear on what you want it's 3 years I wasn't at disco and I'm not going to change anything. Well rather sit at home than this.4. Věřím v karmu. Už mnohokrát v životě se mi stalo, že se mi vrátilo to dobré, ale i to špatné. Za ty tři roky co na ní věřím jsem taková pozitivnější, protože když špatné věci přijmeš špatně, tak se ti to taky vrátí. Hlavně karma má základ ve slušnosti (si myslím) což je pro mě strašně důležitý povahový rys.

4. I believe in karma. Many times in my life happened to me, that I returned to the good, but also bad. In the three years since her to believe I'm so positive, because if you accept the bad things wrong, so you do also return. Mainly karma is rooted in grace (I think) which is for me very important trait.5. Ráda se procházím. Nejradši v neděli na večer s foťákem přes rameno. V centru je málo lidí a vše je tak klidné. Na svoboďáku v Lavazze si koupím prasárničkový kafe (paní už mě zná #nice) a procházím se a fotím až do tmy.

5. I like to walking. Most like on Sunday evening with a camera over my shoulder. In the center is a few people and everything is so quiet. I buy big, sweet, caloric coffee ( blondie there already knows me #nice) and I walk and taking the pictures until dark.6. Už teď nevím co o sobě mám psát, z čehož plyne fakt, že o sobě nerada mluvím.

6. I don't like talking about myself.
7. Miluju černý humor
a myslím si o sobě, že ho ovládám. Jo a nesnáším lidi co ho neovládaj a myslí si že jo. Rada: alfou a omegou černého humoru je rozesmát shazovaného ne sebe, pokud rozesmějete toho z koho si děláte srandu - umíte černý humor, pokud ne tak se na to vyprdněte asi je váš humor blbej

7. I love black humor, and I think of myself that I control him. Oh, and I hate people who think that do black humor good, but actually thes don't. Hint: the alpha and omega of black humor is not laugh yourself. You must make laugh 'they' If you don't make them laugh don't do any humor. Thanks.8. Jsem celkem analfabet. V těch článcích to je vidět co? No a to jste mě neslyšeli mluvit! Slovosled a skloňování je moje peklo. Občas.

I am quite illiterate. In my articles is it too much to see? Well, you have to hear me speak! The word order and inflection is my hell. Occasionally.9. Miluju focení akcí. To jak mi zpěváci či dj's (né z diska!!!!) sami od sebe pózují a komunikují se mnou. Taky jsem ráda, když lidi sami od sebe za mnou přijdou zda bych je mohla vyfotit. Je to krásný koníček, který teď leží v servise. #shithappens

9. I love shooting events. That's how I feel singers and dj's (not disco !!!!) by themselves posing and communicate with me. I also like when people on their own come to me if I could take a picture of them. It is a wonderful hobby which is now in the repair shop. #shithappens10. Nesnáším když mě někdo napodobňuje. Například rostu z toho, jak některé bloggerky začaly v článcích používat hashtagy, přitom vím, že to před tím nedělaly! Tím, že jen napodobňují se strašně ztrapňují, protože to neumí tak dobře jak já haha.

10. I hate when someone imitate me. For example, grow from it, as some blogger in articles started using the hashtags, while I know they didn't using them before! When they imitates my job they emberrassing themself becouce they don't make it so good like I can haha.


11. Nemám ráda Carrie Bradshaw, ale miluji Sex ve měste. Je to divný, já vím. První tři řady jí ještě snesu a v zásadě mám ráda, ale pak už jen nadávám na tu sobeckou, samolibou a hrozně jednoduchou kravku. Za to Samantha je moje hrdinka od začátku až do konce! Ani jednou za celou dobu mi nebyla nesympatická na rozdíl od ostatních hrdinek.

11. I do not like Carrie Bradshaw, but I love Sex and the City. It's weird, I know. The first three series I like her +/-, but then I just swear to the selfish, self-serving and terribly simple cows. But Samantha is my hero from beginning to the end! Not once in all the time I was not unsympathetic unlike other heros.
1) Chtěl/a bys, aby byl tvůj blog světoznámý? Proč?/Proč ne? 
Huh, takové megalomanské ambice nemám, ale asi by to bylo fajn haha.

1) Would you like your blog to be world famous? Why? / Why not? 
Huh, I do not have such a megalomaniac ambitions, but it would probably be nice haha.

2) Kolik párů bot vlastníš? Máš mezi nimi MUST HAVE základní kousky (baleríny, lodičky, botasky)?
Mám jich asi 22 +/-. Balerínky teda vůbec nenosím, přijde mi, že deformují tvar nohy. Jinak lodiček a botasek mám až až, ale stejně vždycky koupím další.

2) How many pairs of shoes do you own? You have between them MUST HAVE basic pieces (ballerinas, court shoes, sneakers)? 
I've got about 22 +/-. Balllerinas I don't wear at all, I find that distort the shape of the foot. Otherwise, heels and of snekers I have enough, but I always buy one more pair.

3) Máš svého oblíbeného idola? A kdyby o tebe měl on/a zájem, zahodil/a bys vše a byl/a s ním?
Ano. / Ne.

3)Do you have your favorite idol? And if you have the interest he threw everything and you were with him? 
Yes. / No.

4) Sleduješ spíše zahraniční nebo české blogy? Proč?
Tak půl na půl. Poslední dobou spíše zahraniční, kvůli procvičování angličtiny haha.

4) Do you watch more foreign or Czech blogs? Why? 
Half and half. Lately rather foreign, because practicing English hah

5) Máš nebo jsi někdy měl/a piercing či tetování? Jestli ano jak si k němu přišel/šla?
Mám v uchu tragus a nahoře v boltci mám stříbrné kolečko. Nad kotníkem mám zezadu vytetovanou mašličku. Všechno od kamarádek šikovných. Jo a na krku zezadu mám surface, který jediný jsem nechala dělat ve studiu tady a no na té fotce jsem já. =)

5) Do you or have you ever had / a piercing or tattoo? If yes how it came? 
I have a tragus in the ear and the top of the lobe got silver dial. Above the ankle got tattooed rear bow. Everything from handy friends. Yeah and in the back of my neck is surface here and yes on the photo is me =)

6) Jaké jsou tvé životní cíle? Čeho bys chtěl/a do konce života určitě dosáhnout?
Právě teď je pro mě nejdůležitější škola (nevěřila bych, že někdy něco takového řeknu).

6) What are your life goals? What would you like / and the end of life certainly achieve? 
Right now for me is the most important school (I can't believe that I sayd something like that).

7) Jak velký máš šatník? Jak často ho obnovuješ?
Mám v pokoji 3 plné skříně, takže to obnovování se často neděje a velikost je asi taky jasná ne?

7) How big is your wardrobe? How often do you renew it? 
I have a in my room full 3 cabinets, so renewal is often not too often?

8) Jaké filmy nejraději sleduješ?
Miluju americké nezávislé filmy a některé české třeba od Menzela nebo Formana si nenechávám ujít.

8) Which movies you most like? 
I love American independent films and some Czech by Menzel and Forman I never miss.

9) Máš nějakou fóbii nebo z něčeho opravdu velký strach?
Ne!!! haha Pravda je, že docela mám strach z budoucnosti s čímž se pojí právě ta škola.

9) Do you have a phobia or fear of something really big? 
No !!! haha truth is that I am quite afraid of the future with the right to govern the school.

10) Kdybys měl/a najednou na kontě milion korun a měl/a ho do týdne utratit za co by to bylo?
Teď bych projela celou Evropu. Před prázdninama všechny evropské fesťáky co znám.

10) If you suddenly had spent a million crowns in a week what would it be?  
Now, I went through the whole of Europe. Before the hollidays I would visit all festivals I like.

11) Jak vnímáš svou osobnost? Co by jsi na sobě chtěl/a změnit, pokud by to bylo možné?
Od té doby co jsem si uvědomila, že mě nemusí mít každý rád jsem se sebou spokojenější a změnu? Nevím vymazala bych ze sebe akorát to své obrovské prokrastinátorství!

11) How do you feel about your personality? What would you like to change about yourself, if it were possible? 
Since then, I've realized that everyone don't have to likes me I'm happier and change? I don't know, maybee I would delete my procrastinating!


Takže kdyby se mého nápadu z první části článku opravdu někdo chytnul, tak budu moc ráda a tady je 11 otázek pro Vás:

So if my idea in the first part of the article really grab someone, so I'm very happy and here are 11 questions for you:

1) O čem nejraději děláš své články?/ What you most like write about?
2) Jak dlouho bloguješ?/ How long time do you have your blog?
3) Kdo je tvůj vzor?/ Who is you idol?
4) Co tě nabíjí?/ What giving you energy?
5) Kolik lidí ve tvém okolí ví o tvém blogu?/ How many friends knows about your blog?
6) Jak jsi strávil/a prázdniny?/ How was your hollidays?
7) Čím sis naposledy udělal/a radost?/ What made you happy at last?
8) Jak si myslíš, že češi vnímají módu?/ How your state percieve fashion?
9) Kolik l kávy měsíčně vypiješ? (vtipe vyskoč)/ How many cups of coffee you drink in the month?
10) Co si myslíš o těchto tazích?/ What do you thing about these tags?
11) Jak se ti ne/líbí můj blog?/ What you think about my blog?
You Might Also Like

0 komentářů

Děkuji za každý komentář. Snažím se je vracet na Vašich blozích.

Pravidelní čtenáři

Like us on Facebook

Flickr Images

Subscribe